Cilj ovog edukativnog testa je upoznavanje medicinskih sestara sa značajem prepoznavanja promena na koži, sa kojima se suočavaju pacijenti palijativne nege. Edukacija medicinskih sestara o ovoj temi je veoma značajna, jer povećanje znanja o ovoj temi direktno utiče na povećanje kvaliteta života ovih pacijenata. Prepoznavanje najčešćih promena na koži sa kojima se susrećemo u toku palijativne nege i njihov tretman sprečavaju nastanak komplikacija. Smanjenje patnje pacijenata na palijativnoj nezi je prioritet sestrinstva. Simptomi na koži nastaju kao posledica bolesti ili pod uticajem terapije koju pacijent uzima, bilo da je u pitanju kurativna ili suportivna terapija. Simptomi vezani za oboljenja kože su česta pojava u palijativnoj nezi. Simptomi ovih promena mogu biti posebno neprijatni za pacijenta, naročito kad ih i drugi u okolini pacijenta primećuju pa može doći do socijalne izolacije ovih pacijenata. Postoji mnogo načina da se u toku palijativne nege ublaže ovi simptomi i pomogne u otklanjanju socijalne stigme. Prevencija ovih promena je od velikog značaja pa je deo nege usmeren upravo na preventivne postupke. Promene na koži sa kojima se suočavamo idu od suvoće kože, vlaženja, pojava rana koje vode u nastanak dekubitusa pa sve do tumorskih promena. Poznavanje patofiziologije promena je od velikog značaja i direktno utiče na odabir tretmana. Važnost edukacije medicinskih sestara o ovoj temi je od velikog značaja upravo zbog povećanja kvaliteta nege ovih pacijenata a ona vodi ka podizanju kvaliteta života ovih pacijenata. Medicinske sestre će rešavanjem ovog testa steći znanja neophodna za prepoznavanje simptoma vezanih za promene na koži kod palijativnih pacijenata. Steći će i veštine primene stečenih znanja neophodnih u svojoj praksi, kroz proces prevencije i pravilne terapije promena na koži u palijativnoj nezi.