Cilj ovog edukativnog testa je upoznavanje učesnika sa principima palijativnog zbrinjavanja dece. Plaijativno zbrinjavanje dece predstavlja posebnu oblast, i tesno je povezana sa palijativnim zbrinjavanjem odraslih. Postoji veliki broj dece kojoj je potrebna palijativna nega, ali je ipak ova vrsta zbrinjavanja u mnogim delovima sveta i dalje nedostupna svima. Obezbeđivanje palijativne nege deci je veliki izazov za medicinske sestre, pogotovo što broj dece kojoj je potrebna palijativna nega raste. Pristup palijativnom zbrinjavanju i razvoj modela za integrisanje ove usluge u postojeći sistem je od ključnog značaja, jako je važno da medicinske sestre steknu adekvatna znanja o tome. Međunarodna mreža za palijativno zbrinjavanje dece, čiji je život ugrožen smatra da palijativno zbrinjavanje dece treba da bude dostupno svoj deci kojoj je ono neophodno. Ovom edukacijom medicnske sestre treba da steknu osnovna znanja o načinu zbrinjavanja dece, i značaju zbrinjavanja svih potreba deteta. To će sve doprineti boljem kvalitetu života ove dece. Naravno u tom procesu mora da razume sve specifičnosti i osobenosti zbrinjavanja dece uočavjući jasnu razliku u načinu pružanja palijativne nege deci i odraslima. Deca su još u procesu razvoja, nemaju zakonska prava odlučivanja, neposeduju sve verbalne veštine kao odrasli. Zbrinjavanje se obično pruža u bolnici što je za decu strana sredina. Odnosi sa porodicom i uključivanje članova porodice u proces nege za medicinsku sestru predstavlja dodatan stres. Sve su to teme koje će biti obrađene ovom edukacijom, i trebalo bi da podignu svest o značaju pružanja palijativne nege deci sa svim svojim specifičnostima. Palijativno zbrinjavanje dece je zahtevna oblast ali može pružiti veliko zadovoljstvo onima koji rade u njoj. Važno je boriti se da paljiativno zbrinjavanje dece postane dostupno svima, kao i da se edukacija o ovoj temi pruži medicinskim sestrama. Tako bi stekle neophodna znanja u ovoj oblasti zdravstvene nege.