Sveobuhvatna procena u palijativnoj nezi je usmerena na ublažavanje patnje. Medicinska sestra igra značajnu ulogu u procesu procene jer na osnovu nje planira dalji tok zdravstvene nege. Procena u palijativnoj nezi obuhvata pored fizičkih simptoma još psihosocijalne i duhovne komonente. Procena uključuje sve ove aspekte,sa ciljem  obezbeđivanja individualnog pristupa nezi, pružajući pacijentu osećaj smokontrole i dostojanstva. Dobrom procenom koja uključuje sve aspekte stanja i iskustva pacijenta su usmerene na ublažavanje patnje. Procenom u palijativnoj nezi, medicinska sestra može da planira adekvatnu negu koja će odgovoriti svim potrebama pacijenta. U procenu treba uključiti  porodicu kako bi se sagledali svi aspekti zbrinjavanja. Za dobar proces procene neophodno je poznavanje komunikacionih veština, te je edukacija medicinskih sestara u ovoj oblasti neophodna. Da bi osmislila negu pacijenata u palijativnom zbrinjavanju medicinska sestra treba da razume da se procena u palijativnoj nezi dosta razlikuje od drugih vrsta kliničke procene. Razlika se odnosi na cilj koji je kod ovih pacijenata usmeren na ublažavanje patnje. Važno je prepoznati i prihvatiti da pacijentovo iskustvo sa bolešću ima više dimenzija. Sve one zajedno mnogo utiču na tok zdravstvene nege. Sam proces procene može biti instrument palijativne nege i  ima terapeutski efekat. Uloga medicinske sestre u ovom procesu je da vodi računa o pacijentu u celini a ne samo o bolesti. Procena započinje pravilnim uzimanjem anamneze, uz sažet prikaz bolesti. Započinjemo uzimanjem podataka o fizičkim tegobama da bi nastavili sa psihosocijalnim i duhovnim pitanjima. Taj put nas vodi ka definisanjima ciljeva nege, koji bi bili usklađeni sa željama pacijenta. Dobro obučena I edukovana medicinska sestra može sveobuvatno da sprovede procenu, i isplanira zdravstvenu negu prilagođenu pacijentu i njegovim potrebama. Rezultati dobre procene simptoma u palijativnoj nezi uitču na proces sprovđrnja nege ovih pacijenata, sa fokusom na podizanju kvaliteta života ovih pacijenata.