Cilj predavanja o osnovama palijativnog zbrinjavanja i uloge medicinske sestre u palijativnom zbrinjavanju je razjašnjenje osnova filozofije palijativnog zbrinjavanja, filozofije palijativnog zbrinjavanja i osvrt na ulogu medicinske sestre kao jednog od važnih članova tima palijativnog zbrinjavanja. Ujedno je i osvrt na novosti u oblasti razvoja palijativnog zbrinjavanja i jačanja uloge medicinske sestre u timu palijativne nege. Palijativno zbrinjavanje kao jedno od prava pacijenata je od momenta implementiranja u zdravstveni sistem Srbije pa do danas nedovoljno promovisan i zastupljen. Cilj predavanja je unapređenje i razvijanje njenih osnova i filozofije i značaja od momenta uspostavljanja dijagnoze bolesti sa sigurnim smrtnim ishodom pa sve do samog kraja, pružanja podrške porodici u periodu tugovanja. Palijativno zbrinjavanje kao sveobuhvatni holistički pristup pruža poboljšanje kvaliteta života pacijenta i porodice. Nudi osim podrške u smanjenju uticaja bolesti na fizičke tegobe pacijenta i  podršku u psihosocijalnom domenu. Time doprinosi smanjenju uticaja psihosomatskih faktora  na smanjenje fizičkih tegoba. Uloga medicinske sestre je značajna a važnost edukacije sestara u ovoj oblasti doprinosi povećanju standarda same zdravstvene nege u palijativnom zbrinjavanju. Medicinska sestra kao član osnovnog tima ima veliku ulogu u procesu formiranja plana nege i njegovog sprovođenja i ukazivanje na moguće promene terapije i što adekvatnije prilagođavanje terapije kako bi se što više podigao kvalitet života ovih pacijenata. Medicinska sestra u palijativnom zbrinjavanju ima ulogu i u koordinaciji sa ostalim članovima tima kako bi se zaokružili svi aspekti zbrinjavanja i umanjio uticaj tegoba na kvalitet života paliajtivnih pacijenata. Medicinske sestre poznavanjem etičkih aspekata u palijativnom zbrinjavanju poštujući autonomiju i dobrobit pacijenta sprovodi negu neškodljivošću i pravednošću. Svojim znanjem i veštinom planira i procenjuje potrebe pacijenata poštujući prioritete u nezi i usklađujući ih sa realnim željama pacijenata. Vođenjem sestrinske dokumentacije uz sestrinsku anamnezu pruža sveobuhvatnu i adekvatnu negu tokom celog procesa palijativnog zbrinjavanja. Medicinska sestra znanjem u oblasti komunikacije analizira trenutno psihofizičko stanje pacijenta i pruža najbolju moguću negu u datom trenutku. Samo dobro edukovana medicinska sestra sa poznavanjem rada u oblasti palijativnog zbrinjavanja može pružiti dobru i sveobuhvatnu negu koja neće dovesti do pogoršanja simptoma. Stalnom edukacijom unapređuje svoja znanja i veštine i postaje važan i neizostavan član palijativnog tima.